Blok A: Nové úkoly a požadavky na průmyslové inženýry

Průmysloví inženýři byli kdysi pozorovatelé procesů a sběrači údajů z výroby. Dnes se stávají analytiky a mají množství údajů v reálném čase z různých oblastí podniku. I v této oblasti lidé narážejí na své schopnosti. Kde jsou budoucí role průmyslových inženýrů v podnicích? Kolik své pozornosti budou věnovat strojům a lidem? Jak budou pracovat a jaké nové metody a postupy si musí osvojit?

Moderátoři:

Felicita CHROMJAKOVÁ

David TUČEK

Peter DEBNÁR – BDS Group Buchlovice

Dlouhá léta pracoval jako konzultant, interim manažer, krizový manažer a zároveň působil na globálních pozicích v nadnárodních společnostech. Věnuje se hlavně strategiím, strategickému rozvoji organizací, transformacím firem a digitalizaci. Jeho hodnoty jsou důvěra, radost a inspirace. Věří, že bez těchto tří hodnot je velmi složité provádět strategický rozvoj a transformaci jakéhokoli týmu, případně celé organizace. Setkal se s formou vedení firem a týmů v rámci Evropy, Ameriky i Asie. Z toho čerpá při výměně zkušeností a znalostí.

Miloš ČAMBÁL – STU Trnava

Působí v oblasti průmyslového inženýrství. Pedagogicky působí od roku 1989 na univerzitách v SR a v zahraničí, především v oblastech řízení výkonnosti zaměstnanců, rozvoje manažerských kompetencí, optimalizace firemní kultury a tvorby kompetenčních modelů. V uvedených oblastech působí i jako certifikovaný lektor, konzultant a kouč v různých typech organizací. Vedoucí nebo člen týmů výzkumných projektů slovenských grantových agentur a zahraničních výzkumných projektů. Autor, resp. spoluautor víc jak 220 vědeckých a odborných publikací, má víc než 620 citací a ohlasů publikační činnosti.

Matúš VIŠŇANSKÝ –  4industry consulting Žilina

19 let se věnuje oblastem zvyšování produktivity lidí, analýze a měření práce, normování práce lidí a strojů, zlepšování ergonomie montážních pracovišť, navrhování linek a buněk, optimalizaci layoutů a materiálových toků, návrhům automatizace a robotizace. V průběhu své praxe realizoval projekty a vzdělávání ve víc jak 170 firmách různých odvětví se zaměřením na produktivitu, logistiku, údržbu a automatizaci. Je autorem vícero článků a brožur v odborných časopisech. Organizoval vícero manažerských studijních cest v Evropě a USA. V japonské Osace získal po manažerském studijním programu certifikát Advanced Production System se zaměřením na principy fungování štíhlé výroby od společnosti HIDA – The Overseas Human Ressources and Industry Development Association.

Jana VYDROVÁ – Škoda Auto Mladá Boleslav

Působí na pozici koordinátora útvaru digitalizace výroby komponent Škoda Auto a dlouhodobě se se svým týmem podílí na implementaci digitalizačních projektů, metodické přípravě a rozvoji digitalizace v oblasti PK, zprostředkování informací a činností mezi výrobou a IT útvary nebo externími dodavateli digitálního řešení, poskytuje podporu při automatizaci sběru dat a jejich vyhodnocení a reportingu.

Martin HRIC – CPG Manufacturing, Automation & Digitization Bratislava

Od počátku roku 2023 pracuje jako konzultant v oblasti digitální transformace výrobních závodů. Do roku 2022 zastával pozici programového ředitele pro zavádění kolaborativní robotiky a AGV v Mondelez EU, současně byl členem týmu pro digitální transformaci. Do roku 2019 působil jako regionální ředitel závodů pro oblast střední a jižní Evropy s hlavním záměrem transformovat organizaci zaváděním integrované Lean Six Sigmy a kultury dle Franklin Covey. V roce 1993 vystudoval obor procesní inženýrství na Katedře chemických a potravinářských strojů Strojní fakulty STU v Bratislavě.

Ivan MAŠÍN – Technická univerzita v Liberci

Vyučil se strojním zámečníkem, absolvoval SŠP a FS VŠST Liberec. Po získání doktorátu na TUL pracoval jako průmyslový inženýr ve ŠKODA Auto. V roce 1995 spoluzaložil Institut průmyslového inženýrství (IPI). Je rovněž docentem na FS TUL (Inovační inženýrství) a vedoucím oddělení konstrukce strojů na Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace (CXI TUL). V oblasti průmyslového inženýrství vedl desítky projektů a publikoval 10 knih.

Felicita CHROMJAKOVÁ – UTB ve Zlíně

Na Ústavu průmyslového inženýrství a informačních systémů působí již od roku 2010. Zaměřuje se na procesní management změn ve výrobních firmách, kooperuje s průmyslovými firmami v oblasti výzkumu a tvorby konceptů automatizace a digitalizace výrobních procesů. Její prioritou na UTB ve Zlíně je vychovávat studenty – průmyslové inženýry, kteří jsou pro praxi zajímavými z pohledu kreativity, inovativních přístupů a přemýšlení o věcech. Každoročně organizuje workshop „Industry 4.0 – inspirace pro procesní a průmyslové inženýry“ a modulární vzdělávání pro průmyslové inženýry z firem „Akademie průmyslového inženýrství“.

David TUČEK – UTB ve Zlíně

Je absolventem inženýrského studia Technologie a managementu na VUT v Brně, Fakulty technologické ve Zlíně a doktorského studijního programu na Fakultě podnikatelské stejné vysoké školy v Brně. Habilitoval v r. 2007 na UTB ve Zlíně v oboru Ekonomika a management podniku. Profesorské řízení na MENDELU v Brně ve studijním oboru Ekonomika a management v r. 2021. Garantuje magisterský a doktorský studijní program Průmyslové inženýrství.

V rámci vědecko-výzkumných aktivit se zaměřuje na oblast Business Process Managementu a Průmyslového inženýrství. Vedl řadu projektů pro průmyslovou praxi, m.j. je spoluautorem užitných vzorů a patentů evidovaných na Úřadu průmyslového vlastnictví v oblasti ergonomie zaměřeného na vyhodnocování lokální svalové zátěže.

Peter TREBUŇA – Technická univerzita Košice

Je vedoucím Katedry průmyslového a digitálního inženýrství Strojní fakulty. Specializuje se na rozvoj problematiky průmyslového a digitálního inženýrství, modelování a simulaci za pomocí digitálních technologií a vybraných softwarových modulů. Působí ve Svazu automobilového průmyslu SR, má řadu průmyslových projektů ve spolupráci s firmami v oblastech digitalizace výroby a logistiky.