Blok A: Rozhodování místních samospráv: data vs. emoce

Obce, města i kraje prakticky neustále rozhodují o zásadních otázkách, které mají dopad na život každého z nás. Přitom se pohybují ve stále složitějším a informačně nabitějším světě. Využívají pro svá zásadní rozhodnutí dostatek evidence a dat? A jakou roli hraje v rozhodování psychologie? Jaké jsou moderní metody předvídání budoucího vývoje? A jak řídil město Baťa? Lze najít inspiraci?

Moderátor:

Filip KUČERA

Jiří KOREC – Statutární město Zlín

Na Českém vysokém učení technickém v Praze vystudoval obory Kybernetika a měření, Biomedicínské inženýrství a Podnikání a management v průmyslu. V letech 2012 až 2016 pracoval na pozici vedoucího technického oddělení ve zlínské společnosti zabývající se výrobou zdravotnické měřící techniky. Do komunální politiky vstoupil v roce 2014, kdy byl zvolen do Zastupitelstva města Zlína. Stal se členem kontrolního výboru, správní rady fondu mládeže a tělovýchovy, a komisí. Na podzim roku 2016 se stal náměstkem primátora, do jeho kompetencí patřila kultura, správa bytů, oblast IT a později i investice. V roce 2018 byl opět zvolen do zastupitelstva města a na jeho ustavujícím zasedání dne 1. listopadu 2018 byl zvolen primátorem města Zlína. Do jeho kompetencí patří například oblast realizace investičních akcí, strategického rozvoje, dotací, bydlení a cestovního ruchu a je garantem spolupráce města s UTB. Jiří Korec je dosud nejmladším primátorem v novodobé historii města Zlína.

Karel GARGULÁK – PAQ Research

Karel Gargulák se profesně zabývá strategickým řízením vzdělávacích systémů a analýzou, tvorbou a realizací vzdělávací politiky. Působil jako analytik na Úřadu vlády České republiky nebo Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. Stál za projektem přípravy Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+. Jako analytik a konzultant spolupracuje či spolupracoval s organizacemi PAQ Research, Technologická agentura České republiky, Dům zahraniční spolupráce či EDUin a s místními či krajskými samosprávami.

Filip HRŮZA – Institut veřejné správy ESF MU

Filip Hrůza působí jako ředitel Institutu veřejné správy, která je součástí Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity. Vedl nebo byl součástí řady projektů zaměřených na veřejné finance a problematiku územních samospráv. Je také 3. místostarostou Městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora.

David MAREČEK – Zlínský kraj

David Mareček pracuje na odboru strategického rozvoje kraje na Krajském úřadu Zlínského kraje od roku 2002, od roku 2016 na pozici vedoucího oddělení koncepcí a analýz. Podílel se na přípravě celé řady koncepčních dokumentů kraje (např. Strategie rozvoje Zlínského kraje 2030, Regionální inovační strategie Zlínského kraje), byl zapojen do přípravy a realizace projektů týkajících se regionálního rozvoje, podpory podnikání a inovací. Práci s daty považuje za nedílnou a důležitou součást přípravy koncepčních dokumentů i vyhodnocování jejich implementace.

Petr VRÁNA – CzechInvest, TIC s.r.o.

Petr Vrána vystudoval geografii a regionální rozvoj na Univerzitě Karlově v Praze. Jeho profesní život je spjatý především s analytikou výkonnosti inovačních podniků a regionů. Působil jako datový analytik v brněnské inovační agentuře JIC, v otrokovické společnosti Continental a v současnosti působí v národní agentuře CzechInvest a Technologickém inovačním centru Zlín, ve kterém s jeho kolegy připravuje interaktivní datový portál Zlínského kraje mj. s tematikou smart city/village.

Filip KUČERA – UTB ve Zlíně

Filip Kučera působí na Ústavu regionálního rozvoje veřejné správy a práva Fakulty managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Nejvíce se zajímá o využití poznatků z behaviorálních věd při řešení aktuálních problémů a výzev organizací veřejné správy. Byl nebo je hlavním řešitelem několik projektů aplikovaného výzkumu podpořených Technologickou agenturou ČR. Kromě toho se podílel na přípravě řady projektů, analýz i strategických dokumentů pro územní samosprávy.

Petr Kubíček – ZRIA, a.s.

Petr Kubíček je ředitel strategického rozvoje nové krajské rozvojové agentury ZRIA (Zlin Region Investment Agency) s cílem: Umožnit lidem žít lokálně ve Zlínském kraji a přitom podnikat, pracovat a přemýšlet globálně. Petr je fanoušek zjednodušování života na všech jeho úrovních. Strategický inovátor, v poslední době nejčastěji k zastižení všude tam, kde je třeba rozvířit zažité stereotypy a nechat vyniknout lidský potenciál. S odhodláním sobě vlastním pomáhal jako zakladatel a CEO softwarové společnosti B2A zvýšit růst a výkonnost firem v nestabilním 21. století, zefektivnit procesy, udržet si kvalitní zaměstnance, a především – oslovit ty budoucí. Generaci, zvyklou neztrácet čas… Podílel se na digitální transformaci českých výrobních, dopravních a servisních firem, mezi nimiž byly například i vizovická KOMA Modular nebo Egoé z Bílovic.
Duší i rodným listem Zlíňan, každý den usilující o přívlastek hrdý, který s nadsázkou mluví o Zlíně jako o Otci měst. S nevyčerpatelnou chutí pozitivně ovlivnit svět poděděnou po dědovi, hrdém Baťovci, si ze všeho nejvíc přeje lepší život pro své děti a děti svých dětí.